Porządek obrad XI sesji Rady Miejskiej Skoczowa zwołanej na 23 października 2019 roku o godz. 15:00

Skoczów, dn. 16.10.2019 r. RM.0002.11.2019Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)zawiadamiam o zwołaniuXI SESJI RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA VIII KADENCJIna dz…

Czytaj dalej »

Porządek obrad Komisji Budżetu, Polityki Finansowej i Administracji zwołanej na dzień 22 października 2019 roku o godzinie 16:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Finansowej i Administracji w dniu 22 października 2019 roku (wtorek) o godz. 16:00. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1 (pokój nr 3).Tematyka posiedz…

Czytaj dalej »

Porządek obrad Komisji Rozwoju Infrastruktury Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego zwołanej na dzień 21 października 2019 roku o godzinie 16:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Infrastruktury Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego w dniu 21 października 2019 roku (poniedziałek) o godz. 16:00. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1 …

Czytaj dalej »

Uchwała Nr X/108/2019 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie Programu współpracy Gminy Skoczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Czytaj dalej »

Zarządzenie Nr 0050.184.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie zmian w budżecie Gminy Skoczów na 2019 rok

Czytaj dalej »

Zarządzenie Nr 0050.183.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie aktualizacji planów finansowych Urzędu Miejskiego w Skoczowie na 2019 rok

Czytaj dalej »

Zarządzenie Nr 0050.182.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w różnych rejonach Gminy Skoczów w ramach zadania „Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów”, z podziałem na 2 części: Część 1: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Wolności i Malinowej w Wiślicy, Część 2: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Na Łomyw Pierśćcu oraz zatwierdzenia uzupełnienia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania

Czytaj dalej »

Zarządzenie Nr 0050.181.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Międzyświeć

Czytaj dalej »

Zarządzenie Nr 0050.180.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, obejmującego lokal nr 20 w budynku przy ul. Ks. J. E. Mocko 12 w Skoczowie

Czytaj dalej »

Zarządzenie Nr 0050.179.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmującego działkę nr 572/7 obręb 5 w Skoczowie przy ul. Stalmacha

Czytaj dalej »