Zarządzenie Nr 0050.152.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Remont części placu przy kościele pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie jako ciągu pieszego pomiędzy ulicą Bielską, Kościelnąo Objazdową w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Skoczów-Hradek. Promujemy się wspólnie – podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez rewitalizacjęcentrów miejscowości III”- I etap oraz zatwierdzenie uzupełnienia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania

Czytaj dalej »

Burmistrz Miasta Skoczowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w Wydziale Inwestycji i Rozwoju

Czytaj dalej »

Burmistrz Miasta Skoczowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska

Czytaj dalej »

Burmistrz Miasta Skoczowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego

Czytaj dalej »

Starosta Cieszyński ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa

Czytaj dalej »

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Czytaj dalej »

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Czytaj dalej »

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Czytaj dalej »

Porządek obrad IX sesji Rady Miejskiej Skoczowa zwołanej na 28 sierpnia 2019 roku o godz. 15:00

Skoczów, dn. 21.08.2019 r.RM.0002.9.2019Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)zawiadamiam o zwołaniuIX SESJI RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA VIII KADENCJIna dzień…

Czytaj dalej »

Porządek obrad Komisji Budżetu, Polityki Finansowej i Administracji zwołanej na dzień 27 sierpnia 2019 roku o godzinie 16:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Finansowej i Administracji w dniu 27 sierpnia 2019 roku (wtorek) o godz. 16:00. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1 (pokój nr 3).Tematyka posiedzenia…

Czytaj dalej »